Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NOMO A/S

Supplerende aftalevilkår / November 2013

 

 

Med nedennævnte rettelser og tilføjelser finder NL 92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt inden for disse lande) anvendelse på alle leverancer fra Nomo A/S (uanset leveringssted), medmindre parterne udtrykkeligt har fraveget dem ved særlig aftale.

 

1. Tilbud

 

Tilbud og priser (se punkt 2) afgives med forbehold for mellemsalg og er gældende i 2 måneder.

 

2. Priser

 

Priser anført i tilbud er angivet eksklusive moms og emballage. Vore priser er baseret på gældende toldsatser, moms, udgifter til materialer, lønninger, transport og andre afgifter, Ved eventuelle forhøjelser inden levering, forbeholdes ret til regulering af prisen.

 

3. Levering

 

Levering sker ”EXW” (INCOTERMS 2010), med mindre andet er aftalt mellem Nomo A/S og køber.

 

4. Leveringstid

 

Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Nomo A/S bestræber sig dog på at overholde alle leveringsfrister og til omgående at underrette kunden om enhver forsinkelse. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget hos Nomo A/S, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i Nomo A/S besiddelse.

 

5. Betaling

 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling 20 dage fra fakturadato. Mindre fejl og mangler samt mindre leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter og rykkergebyr. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere Nomo A/S ret til at tilbageholde yderligere levering, og frigør Nomo A/S for enhver anden kontraktlig forpligtelse.

 

6. Reklamation / Afhjælpning af mangler

 

Mangler afhjælpes i henhold til NL 92, dog med det forbehold, at de med afhjælpningen opståede transport-, rejse- og opholdsudgifter, såvel som udgifter til demontering og montering, afholdes af kunden. Nomo påtager sig ikke herudover noget mangelansvar. Ved bedømmelse af, hvorvidt en vare solgt af Nomo A/S lider af en mangel, er det forudsat, at den solgte vare anvendes ved etholdsskift, og såfremt varen benyttes mere intensivt end forudsat, afkortes reklamationsfristen tilsvarende. Nomo A/S forpligtelser til at foretage afhjælpning af mangler m.v. i henhold til dette punkt og NL 92 suspenderes ved manglende betaling eller anden misligholdelse fra kundens side.

 

7. Returnering

 

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Der beregnes et gebyr på minimum 25 % af den fakturerede pris, dog mindst DKK 400,-.

 

8. Tvister

 

Enhver tvist mellem Nomo A/S og kunden om forståelse og fortolkning af aftaler, som ikke bilægges ad forhandlingens vej, skal afgøres efter dansk ret og indbringes for Sø- og Handelsretten i København, som værneting i første instans.

Download PDF